Węzeł

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO,

O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA
2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN. ZM.)

 

 Nazwa zadania: Kultura, nauka i tolerancja motorem rozwoju społeczeństwa

Wartość dofinansowania: 142 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 152 100,00 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Umowa nr 987/DWPP/23 z dnia 19.08.2023r.

 

 

Opis zadania.

Realizacja spotkań w Bratysławie, Brnie i Wilnie składających się z koncertów muzyki II Rzeczypospolitej (m.in. huculskiej, tatarskiej, karaimskiej, białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej, polskiej, żydowskiej i in.) wykonanej przez Hannę Turonek z zespołem oraz wystaw „Wielcy Polacy cz.2” prezentujących polskich naukowców, wynalazców, ludzi kultury i sztuki, których osiągnięcia i dokonania miały ogromny wkład w rozwój cywilizacyjny świata. Z wystaw wydane zostały katalogi w języku polskim i kraju organizacji przedsięwzięcia.

Wykonanie: najlepszemedia.pl