Węzeł

UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN. ZM.)

 

Nazwa zadania: Tworzenie i wyposażenie skansenu „Mała Syberia”

 

Wartość dofinansowania: 531 669,00 zł

Całkowita wartość zadania: 664 669,20 zł

 

Zadanie polega na dokończeniu składania dwóch sprowadzonych w 2019 roku chałup: jednej, w której mieszkał w syberyjskiej Tunce Józef Piłsudski, drugiej, w której mieszkali Księża zesłani za pomoc Powstańcom Styczniowym, wyposażeniu chałup w meble przywracające klimat i pamiątki związane z Józefem Piłsudskim, poszerzeniu skansenu o chałupę pani Jadwigi Zarugiewiczowej („matki chrzestnej Grobu Nieznanego Żołnierza”), którą Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie sprowadziła z Kut (wcześniej II Rzeczpospolita, obecnie Ukraina).

Wykonanie: najlepszemedia.pl